KTU SA VEIKLOS ATASKAITA 2020.05.23-2021.03.27
PREZIDENTĖS ŽODIS
PREZIDENTĖ
KRISTĖ SKAUDAITĖ
 Brangūs studentai! Dar vienais metais papildėme Universiteto bei KTU SA istoriją. Pradėję šią kelionę pasauliui neįprastu pandeminiu laikotarpiu, kiekvienas turėjome kaip niekad ugdyti ne tik asmeninį, bet ir organizacinį lankstumą bei kūrybiškumą, atrandant naujus kelius bei būdus atstovauti, veikti ir dalintis. Džiaugiuosi, jog mokslo metų pradžią galėjome sutikti gyvai, studentų bendrystėje. Sugrįžę po vasaros pirmąsias dienas Universitete praleisti apsuptyje renginių, koncertų, aktyvaus buvimo Studentų miestelyje. Viliuosi, jog šis laikas įkvėpė nepamiršti studentiško judėjimo ir studijoms persikėlus į nuotolį. Šioje kelionėje niekuomet nebuvau viena. Kartu su visa KTU SA stovėjo ir mano artimiausia komanda. Esame dėkingi, jog galėjome šiuos metus kurti ir atstovauti studentams kartu. Ši galimybė – tai didelis pasitikėjimo liudijimas mums. Dalinamės mūsų šių metų džiaugsmais ir pasiekimais. Tikimės, jog nuveikti darbai ties kelią geresniam rytojui. Visuomet KarTU! KTU SA prezidentė Kristė Skaudaitė
AKADEMINIAI PROCESAI
GRETA GRUNSKYTĖ
VICEPREZIDENTĖ IKI 2020 12 16
JOVITA BUROKAITĖ
Organizacijų stiprinimas Kartu su KTU Visuomeninės veiklos koordinatoriumi vykdyti susitikimai su SO vadovais dėl tarpusavio komunikacijos stiprinimo, Įvadinės savaitės įgyvendinimo, buvo palaikomas nuolatinis ryšys dėl įvairių klausimų (įvyko 10 susitikimų); Sukurtas Organizacijos nuotolinio darbo aprašas, kurio tikslas yra padėti FSA ir SO efektyviau ir sklandžiau veikti nuotoliniu būdu; Sukurta bendra komunikacijos platforma tarp Senato studentų atstovų, parlamento ir prezidiumo. Kompetencijų stiprinimas Dalyvauta LSS VEIK nuotoliniuose mokymuose; SPK mokymuose moderuota darbo grupė; Žiemos Akademijoje 2021 moderuota darbo grupė „Studentų atstovų priežiūra ir efektyvus studentų atstovavimas„; Dalyvauta ESU ir kitų Europos organizacijų nuotolinėje konferencijoje psichinės sveikatos tema aukštosiose mokyklose ir tarp studentų; Prisidėta prie Baltijos šalių techniškųjų universitetų konferencijos BALTECH organizavimo — pakviestas KTU Rektorius į Baltijos techniškųjų universitetų rektorių diskusiją, taip pat diskusijose dalyvavo 6 KTU SA atstovai. Kita Narystė Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijoje; Kartu su darbo grupe sukurtas ir įvykdytas LSS projektas „Erasmus+ studijų mobilumo kokybės tyrimas„. Didžiausi džiaugsmai Susitarimas su Universiteto administracija dėl Lietuvos studento pažymėjimo kainos kompensavimo pirmo kurso studentams; Pradėtas bendradarbiavimo su Universitetu vystymas siekiant Studentų atstovybei gauti Universiteto studentų duomenis. Atliktos redakcijos atstovybės teisiniuose dokumentuose. Vykdyti susitikimai su Duomenų apsaugos ir IT departamento atstovais dėl galimo duomenų perdavimo proceso. Universitete atsisakyta popierinio baigiamųjų darbų varianto. KTU studentai baigiamuosius projektus teikia elektroniniu būdu, įkeliant juos į eLABa talpyklą. KTU SA ir Universitetas Parlamento sprendimu išrinkti ir deleguoti studentų atstovai Panevėžio technologijų ir verslo fakultete – Taryboje bei Akademinių darbuotojų akreditacijos ir atestacijos komisijoje; Kartu su SRD sudarytos „Studentų komunikavimo Universiteto aplinkos socialinių tinklų paskyrose ir grupėse“ taisyklės; Vykdyta diskusija su Senato pirmininku ir studentais senatoriais dėl studentų vertinimo anketų efektyvumo, ruošiamasi inicijuoti Fokus grupes su studentais bei studentų atstovais šia tema; Inicijuotas KTU bibliotekos projekto darbo erdvių temos idėjų generavimas; Dalyvauta KTU absolventų diplomų įteikimo šventėje, pasakytas viešas sveikinimas studentų vardu; Dalyvauta Pradžios mentorių stovykloje, vesti mokymai atstovavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tema; Vykdyti susitikimai su SO vadovais dėl organizacijos finansų valdymo ir KTU SA taikomos vidinės sistemos naudojimo; Paruošta ir pateikta Universitetui finansinės paramos ataskaita; Kartu su visa KTU SA sugeneruotos ir pateiktos idėjos Lietuvos Universiteto 100–mečio minėjimui; Dalyvauta KTU organizuotose ECIU Universiteto dienose, prisijungta prie darbo grupės, siekiant išgryninti socialinių partnerių pateikiamų iššūkių konceptą; KTU studijų prodekanų susitikime pristatytas KTU SA veiklos planas bei tarpinė veiklos ataskaita, pasidalinta svarbiausiais darbais bei pakviesta bendradarbiauti inicijuojant pokyčius; Kartu su KTU Alumni asociacija suorganizuotos dvi nuotolinės diskusijos su Universiteto studentais ir alumnais; KTU SA Strategija: sukurtas strategijos kūrimo planas, paruošta buvusios strategijos ataskaita bei atlikta analizė, vykdytas susitikimas su KTU Organizacijos vadove dėl kūrimo proceso. Išorė Kartu su LSS Taryba prisidėta ruošiant Sąjungos pozicijas; Dalyvauta LSS STARTUOK mokymuose, vesti mokymai tema – „Organizacijos narių keiksmažodžiai – kodėl svarbu pažinti misiją l viziją l vertybes?“; Prisidėta kuriant Lietuvos studentų sąjungos strategiją dalyvaujant Fokus grupėse, darbo grupėse LSS Asamblėjos metu; Dalyvauta SKVC programėlės NVA pristatyme; Dalyvauta Fokus grupėje su Valstybės aukštųjų mokyklų auditu; Dalyvauta AIESEC organizuotoje diskusijoje apie komunikacijos įgūdžius „Ar gali prakalbinti akmenį?“; Dalyvauta LSS tinklalaidėje „Cukinija“. Tema – Ar studijos taps pagrindine studijų veikla?; Dalyvauta LSU SA mokymuose ir vestas pokalbis tema „Savanorystė ir meilė organizacijai, vertybinis požiūris į studentų atstovavimą“; Kartu su VU SA sukurtas ir įgyvendintas tyrimas dėl tarptautinių studentų integracijos: paruošta ir paviešinta apklausa; Dalyvauta LSU SA tinklalaidėje, dalintasi mintimis apie savanorystę ir jos patirtis; Dalyvauta KTU atstovų bei Lietuvos AM studentų atstovų susitikimuose su HEInnovate ekspertais, siekiant įvertinti Lietuvos aukštojo mokslo antrepreneriškumą; Dalyvauta susitikime su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministre bei viceministru, aptariant norminių studijų kainų kėlimo klausimą; Vesti du susitikimai su moksleiviais, pristatant KTU aplinką bei KTU SA veiklą, savanorystę Universitete. Atstovavimas Dėstytojų skatinimo už inovacijų taikymą studijose konkurso komisijos narė; Tarptautinio ECIU dėstytojų vertinimo konkurso vidinės atrankos komisijos narė; LSS Tarybos narė; Senato narė; Rektorato narė; SKVC ekspertų grupės narė; Centralizuotos stipendijų skirstymo komisijos narė; Studentų atstovė KTU Alumni asociacijos valdyboje; Akademinių nusižengimų nagrinėjimo komisijos narė; ECIU University Student Agora narė; ECIU University KTU komandos narė; Dalyvauta KTU Tarybos posėdžiuose (svečio teisėmis).
KOKYBĖS VALDYMAS
ŽYGIMANTAS KERZA
atstovavimas Narystė Studijų programų portfelio optimizavimo Universitetinėje darbo grupėje; Narystė Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijoje; Atstovavimas UNI SPK posėdžiuose; Dalyvavimas studijų prodekanų susitikimuose; Narystė senate; Narystė IF taryboje. KITA Koordinuoti studentų atstovai atsiskaitymų stebėsenos grupėje; Parengta akademinė informacija pradžios mentorių leidiniui; Atnaujinta KTU SA D.U.K. puslapio informacija; Dalyvauta LSS darbo grupėje dėl studentų darbo užimtumo; Dalyvauta ECIU susitikimuose dėl KTU modulių ir vykdomų projektų; Sukurtas ir paviešintas tyrimas, skirtas Universiteto antros pakopos studentams, siekiant išsiaiškinti jų problemas; Pravesta paskaita Seniūnų mokymuose; Prisidėta prie Praktikos tvarkos aprašo atnaujinimo, vykdant susitikimus su baigiamųjų kursų studentais; Parengtas nuotolinių FSA ataskaitinių – rinkiminių konferencijų tvarkos aprašas; Dalyvauta susitikime su KTU Panevėžio verslo ir technologijų fakulteto studentais dėl studentų atstovavimo jų fakultete; Parašytas ir pateiktas projektas Valstybės studijų fondui, tema – “Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas ir tobulinimas studijų procese nuotolinių studijų kontekste”.
KTU SA VEIKLOS PROCESAI IR DOKUMENTAI Sutvarkyti Filosofijos sambūrio “Archė” nuostatai; Peržiūrėti ir išanalizuoti ISA, Akademinių procesų, Socialinių reikalų, Žmogiškųjų išteklių valdymo, Verslo projektų, Komunikacijos, Ryšių su visuomene, Kokybės valdymo komitetų nuostatai; Paruošti ir patvirtinti bendri FSA nuostatai; Atnaujinti KTU SA įstatai; Prižiūrėti ir koordinuoti komandos veiklos planai ir vykdymo struktūra. Studentų atstovų valdymo organuose veiklos procesai Rinkta informacija apie SPK veiklą ir efektyvumą karantino metu; Išrinkti nauji studijų programų komitetų studentų atstovai; Sudaryta bazinė dalis SPK studentų atstovų vertinimo sistema; Sudaryta bazinė dalis vidinio FSA vertinimo sistema.
Akreditavimas Kartu su Akreditavimo komisija atnaujinta ir paruošta akreditacija: KTU SA nariams; Akademinių grupių mentoriams; Seniūnams; Studentų atstovams; Bendrabučių reikalų atstovams. Įvyko 12 akreditavimų.
SOCIALINIAI REIKALAI
AGNĖ DANYTĖ
BENDRABUČIŲ REIKALAI
VIKTORIJA VARNAITĖ
pradžios mentorystė Vykdyta pradžios mentorių atranka, visiems atrankos dalyviams suteiktas grįžtamasis ryšys; Suorganizuota mentorių stovykla, orientuota į asmeninius poreikius, kompetencijų gilinimą ir kokybišką mentoriavimą; Suteikta pagalba ISA ir ESN su pradžios mentorių atrankomis; Sukurti pradžios mentorių nuostatai; Paruoštos gairės antrojo susitikimo su akademine grupe programai; Parengtas elektroninis leidinys mentoriams 2021 metų mentorystei; Paruoštas būtiniausios informacijos sąrašas pradžios mentoriams; Vykdytas Aktyviausios grupės konkursas; Nustatyti kriterijai geriausio pradžios mentoriaus konkursui; Sukurti bandomieji akreditacijos testai pradžios mentoriams prieš akreditacijos laikymą. Seniūnų procesai Nuo šių metų pradėti rinkti 2 pakopos akademinių grupių kontaktiniai asmenys / seniūnai; Paruoštas pristatymas pirmo kurso studentams apie seniūno pareigas ir teises; Įgyvendinti nuotoliniai pirmakursių seniūnų mokymai rudens semestro metu bei vykdytas seniūnų mokymų ciklas "Minkštieji įgūdžiai, praverčiantys seniūno pareigose"; Atnaujinti seniūnų nuostatai; Pradėtas bendradarbiavimas su Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentų atstovais, sukurta bendra Facebook grupė ir pakviesti prisijungti visi šio fakulteto studentų atstovai. atstovavimas Narystė Lygių galimybių komisijoje; Narystė socialinių stipendijų skirstymo komisijoje; Narystė judumo stipendijų skirstymo komisijoje; Narystė centralizuotoje stipendijų skirstymo komisijoje; Narystė Senate; Narystė IF taryboje; Suderinta, kad visuose fakultetuose būtų bent vienas studentų atstovas (studentas) stipendijų skirstymo komisijose. Studentų socialinė gerovė Su Studijų informacijos grupės vadove sutarta, jog važiuojant į mokyklas ir pristatant KTU bus pristatytos studijų pritaikymo galimybės bei psichologo paslauga; Susitikime su Universiteto socialinės gerovės koordinatore A. Atkočiūnaite parengtas planas dėl Įvadinės savaitės pritaikymo neįgaliesiems; Pasidalinta siūlymais susitikime su V. Radžiene ir A. Atkočiūnaite dėl KTU kultūros, puoselėjančios studentų gerovę; Teikti siūlymai stipendijų skyrimo tvarkos aprašo naujai redakcijai; Pateikti siūlymai SRD direktorei K. Skučienei dėl ankstyvojo studentų įspėjimo sistemos; Su studentais dalintasi informacija apie KTU teikiamą psichologinę pagalbą; Studentų konsultavimas socialiniais klausimais — socialinės garantijos, stipendijos, socialinės išmokos. kompetencijos Dalyvauta LSS konferencijoje „Alma Mater: socialinė dimensija Lietuvoje"; Dalyvauta VU konferencijoje „Aukštasis mokslas ir negalia – be paslaugų nebus diplomo?“; Suorganizuoti LSS savivaldų GrandSOC mokymai. KITA Pasiektas susitarimas su KTU administracija dėl nemokamo LSP 2021 metų pirmakursiams; Peržiūrėtas, atnaujintas ir nusiųstas koreguoti sa.ktu.edu puslapyje esantis D.U.K. iš socialinės srities; Parengtos KTU SA administruojamų soc. tinklų grupių taisyklės; Peržiūrėtas KTU Lygių galimybių ir įvairovės politikos bei komisijos veiklos nuostatų atnaujinimo projektas ir pateikti siūlymai dėl papildomos redakcijos; Dalyvavimas LSS darbo grupėje dėl studentų darbo užimtumo; Surasti savanoriai socialinių paslaugų teikimo socialinės globos įstaigose arba namuose; Bendradarbiavimas su įmone “Mantijos tau”.
TARPTAUTINIŲ STUDENTŲ REIKALAI
SIMAS BORKERTAS
Bendrabučių gyventojų atstovavimas Narystė bendrabučių kainos kompensacijos skyrimo komisijoje; Narystė bendrabučių kambarių būklės vertinimų komisijose; Prisidėta prie KTU Studentų komunikavimo universiteto aplinkos socialinių tinklų paskyrose ir grupėse taisyklių kūrimo; Bendrabučių infrastruktūros 2020 m. gerinimo darbų viešinimas; Atstovauta nuomonė sprendimuose dėl bendrabučių kainos sumažinimo karantino laikotarpiu; Teikti siūlymai SApC biudžeto formavimui; Dalyvauta „GrandSoc 2020“ mokymuose, kurių metu diskutuotos iškeltos problemos susijusios su bendrabučiais, siūlyti problemų sprendimo būdai; Dalyvauta 10 bendrabučio gyventojų paliktų daiktų registravimo komisijoje; Prisidėta kuriant LSS bendrabučių kokybės standartą, aprašyti bendrabučių sistemos turinio aspektai; Pateiktas siūlymas SApC dėl LSP įėjimo į bendrabutį sistemos. Bendrabučių gyventojų bendruomenės kūrimas Bendradarbiauta su Sporto centru ir apdovanoti „Barakiada 2020“ žaidynių laimėtojai; Parašytos „Barakiada 2020“ ir „Pabėgimo kambarys 2020“ projektų veiklos ir finansinės ataskaitos; Sukurta ir pasidalinta „Barakiada 2020“ grįžtamojo ryšio anketa, išanalizuoti atsakymai; Savanorių paieška, koordinavimas ir jų veiklos ataskaitos teikimas SApC pirmakursių apgyvendinimo bendrabučiuose metu; Teikti siūlymai kasmetiniam SApC organizuojamam Kalėdinio papuošimo konkursui; Sukoordinuotas Bendrabučių kalėdinis konkursas, kurio metu surinktos visos dalyvių nuotraukos, surūšiuotos bei atrinktos viešinimui, pravestas balsavimas, suskaičiuoti balsai ir paskelbti nugalėtojai; Parašyti 2 projektai skirti bendrabučių gyventojams pavasario semestrui. Bendrabučių Komiteto reorganizacija Sukurta Bendrabučių komiteto Alumni kontaktų duombazė; Sukurtas ir pildytas Bendrabučių komiteto narių stebėjimo dokumentas, kuriame nurodyti padaryti ir priskirti darbai; Sukurtos ir pildomos Bendrabučių komiteto narių veiklos ataskaitos; Pradėtas kurti Bendrabučio koordinatoriaus gidas; Dalyvauta susitikimuose su SApC vadove, kurių metu diskutuota komiteto iškeltais klausimais; Susitikimai su Bendrabučių administratorėmis ir valdytojomis dėl bendrabučių koordinatorių veiklumo, aptartas ateinančių metų Bendrabučių komiteto veiklos planas; Nušalintas 15 bendrabučio koordinatorius, laikinai perimtas šio bendrabučio valdymas; Koordinuoti ir vykdyti 4, 5, 7, 15 bendrabučių koordinatorių rinkimai; Pravesti Bendrabučių akreditacijos mokymai Bendrabučių komiteto nariams; Inicijuota ir įvykdyta kartu su KTU SA Kokybės valdymo koordinatoriumi Bendrabučių komiteto akreditacija, prisidėta kuriant bendrabučių akreditavimo medžiagą tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. KITA Dalyvauta Pradžios mentorių mokymuose, pravesta paskaita apie bendrabučius; LSS Asamblėjoje sukurtas strategijos konceptas tarptautinių studentų srityje; Narystė „Programų sistemų“ SPK; Dalyvauta SPK mokymuose; Atstovauta KTU SA BALTECH konferencijoje; Atstovauta KTU SA ECIU konferencijoje.
ORGANIZACINIAI REIKALAI
 AUGUSTINAS BUTKUS
Tarptautinių studentų mentorystė Sukurta pradžios mentorių platforma, perimtas tarptautinių studentų mentoriavimas iš ESN; Gauti užsienio studentų sąrašai ir studentai priskirti pradžios mentoriams pagal fakultetą; Koordinuotos ir prižiūrėtos užsienio studentų pradžios mentorių atrankos; Pradžios mentorių stovyklos koordinavimo monitoringas; Suorganizuoti ir pravesti mokymai užsieniečių pradžios mentoriams. Seniūnų procesai Sugalvota ir pradėta vykdyti seniūnų rinkimų sistema nuotoliniams rinkimams; Rinkta informacija apie akademinių grupių studentų skaičių, siekiant išrinkti grupių seniūnus ir kontaktinius asmenis. Fakultetuose šiuo metu yra vykdomas seniūnų ir kontaktinių asmenų rinkimo procesas; Atnaujinti Seniūnų nuostatai, kurie yra pritaikyti tarptautinių studentų seniūnams ir kontaktiniams asmenims. Šiuo metu yra ruošiamas vertimas į anglų kalbą. Atstovavimas Į tarptautinių studentų komunikacines grupes pridėti visi full-time studentai; Kartu su prezidente buvo pristatyta KTU SA saviizoliacijoje esantiems studentams iš užsienio; KTU SA, LSP ir jo nauda pristatyta pavasarį atvykstantiems studentams; Sudalyvauta susitikime su Bendrabučių grupe, kurio metu gauti papildomi D.U.K. apie bendrabučius, kalbėta apie platesnį bendrabučių reikalų viešinimą užsieniečiams, peržiūrėtas ir išverstas papildomas bendrabučių D.U.K. KITA Vyko susitikimas su studijų prorektoriumi ir SRD, kuriame buvo diskutuojama dėl saviizoliacijos nesilaikančių užsienio studentų prevencijos; Paviešinta informacija kiekvieno fakulteto užsienio studentų grupėse dėl galimų pasekmių nesilaikant karantino nurodymų; Išlaikytas reguliarus bendradarbiavimas su ESN, siekiant užtikrinti tarptautinių studentų gerovę Universiteto aplinkoje. Organizuoti įvairūs tarpkultūriniai renginiai, diskutuojama dėl studijų procesų bei bendradarbiauta dėl mentorystės; Nuolat bendradarbiaujama su ESN: organizuojami bendri renginiai, diskutuojama dėl procesų, liečiančių tarptautinius studentus bei vykdomi reguliarūs susitikimai; Suorganizuoti tarptautinių studentų akreditacijos laikymai bei atnaujinta akreditavimo medžiaga anglų kalba; Inicijuotas Rotacijos tvarkos aprašo išvertimas į anglų kalbą; Sudalyvauta Akademiniuose pusryčiuose, kurių metu kalbėta apie mišrias užsienio studentų ir lietuvių akademines grupes ir KTU SA atsakomybių pasiskirstymą.
VERSLO PROJEKTAI
DONATAS MARKELEVIČIUS
Projektai Dalyvavimas KTU SO projektų svarstymuose 2020 m. pavasarį ir rudenį; Parašytas 2020 m. ORK mokymų projektas; Patikrintas ir pateiktas SMD Tyrėjų nakties projektas į LSS iniciatyvų fondą, paruoštos projekto ataskaitos, gautas 1997,48€ finansavimas; Bendraujama ir konsultuojamos KTU SO bei FSA dėl valstybinio studijų fondo ir studentiškų iniciatyvų fondo, pateiktos 5 projektų paraiškos į skelbtą konkursą, tarp jų ir KTU SA projektas apie Studentų teikiamo ir gaunamo ryšio tyrimą; Pateiktas renginio „Naktinis Krepšinis” projektas į Kauno m. sav. Iniciatyvų fondą; Suorganizuoti ir pravesti mokymai apie projektus KTU Studentiškų organizacijų atstovams; Atnaujintas KTU SO projektų pradžiamokslis; Pateikti CSA projektai į KTU SA fondą: GrandSoc; Mentorių stovykla; KTU SA atstovų mokymai; Seniūnų mokymai; ORK mokymai; TSD; SPK mokymai; VP mokymai; Žiemos akademija; GrandŽIK; BK pabėgimo kambarys; BK esportas. Renginiai Suplanuoti bei patvirtinti 2020 m. KTU SO rudens ir 2021 m. pavasario renginių tinkleliai; Atnaujintas renginio vedlys; Ištestuota ir pradėta vykdyti renginiuose nauja bilietacijos sistema; Suteikta aktyvi techninė ir komunikacinė pagalba dėl KTU eglutės įžiebimo; Kartu su CSA VP, RSV ir Komunikacija įvykdytas naujų renginių vertinimas bei analizė; Įsigyta KTU transliacinė įranga; Įvykdytas CSA inventoriaus atnaujinimas.
Bendradarbiavimas su partneriais
KOMUNIKACIJA
KORNELIJA GRĖBLIŪNAITĖ
Įmonėms, su kuriomis bendradarbiaujama, paruoštos ir įteiktos Kalėdinės dovanos, siekiant atsidėkoti už partnerystę; Bendradarbiavimas su KTU Bendradarbiavimo vystymo skyriumi dėl mecenato stipendijų steigimo ir įmonių pritraukimo. Kompetencijos Dalyvauta pradžios mentorių mokymuose, prisidėta prie jų organizavimo; Kartu su komiteto nariais dalyvauta lėšų pritraukimo specialistų konferencijoje nevyriausybinių organizacijų atstovams “Fundaraising@LT” nuotoliniuose mokymuose; Dalyvauta personalo konferencijoje “HR savaitė 2020”; Suorganizuoti sąskaitų faktūrų ir sutarčių mokymai atstovybėms nariams; Suorganizuoti verslo projektų komiteto mokymai. Kita Atstovaujama KTU SA susitikimuose su KTU SRD, LSMU ir VDU dėl Lietuvos universiteto šimtmečio minėjimo, kuriuose generuojamos renginio idėjos ir vystomas procesas; Koordinuojama 1,2% anketų rinkimo sistema ir sukurtas taisyklingo jų užpildymo gidas; Sukurta bendra duombazė, kurioje saugoma informacija apie ilgalaikius partnerius ir FSA bendradarbiavimo ryšius; Sukurta bendra sutarčių pasirašymo sistema.
Reguliari ir strategiška komunikacija Sudarytas viešinimo tinklelis CSA ir KTU SA fakultetinėms atstovybėms; Išanalizuotas KTU SA socialinių tinklų viešinimo pasiekiamumas, vystoma informacinių žinučių pateikimo sistema; Sudarytos komunikacijos tinklelio gairės Ryšių su visuomene koordinatoriams. Pagal jas kuriami FSA viešinimo tinkleliai; Sukurta komunikacijos sistema su SARK atstovais ciklinei informacinei komunikacijai vykdyti; Kartu su komitetu ir RSV koordinatore atlikta komunikacijos gairių SSGG analizė ir atnaujintos komunikacijos gairės; Sukurtos RsV ir Komunikacijos komitetų veiklos gairės; Bendradarbiaujant su KTU Mentorystės programos koordinatore, sukurtas komunikacijos planas Karjeros mentorystės viešinimui; Paruošti ir paviešinti du straipsniai: Kristė Skaudaitė: Tarptautinę studentų dieną sutikime džiaugsmingai Tavo rezultatai priklauso nuo požiūrio ir pasirinkimų
RYŠIAI SU VISUOMENE
ORINTA KRIVAITĖ
Kita Dalyvauta susitikime su KTU Rinkodaros departamentu dėl ECIU universiteto viešinimo plano generacijos; LSS komunikacijos strategijos kūrimo darbo grupės narė; Sudalyvauta LSS rengtuose komunikacijos ir socialinių tinklų mokymuose; Suorganizuoti KTU SA RsV komiteto mokymai apie „Facebook“ užsakomąsias reklamas, dizaino psichologiją ir pritaikymą bei komunikacijos analizę.
KTU SA įvaizdis ir stilius
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
KOTRYNA KANAPKAITĖ
Kita LSS komunikacijos strategijos kūrimo darbo grupės narė; Suorganizuoti KTU SA RsV komiteto mokymai apie „Facebook“ užsakomąsias reklamas, dizaino psichologiją ir pritaikymą bei komunikacijos analizę; Dalyvauta ECIU diskusijoje “Link Europos universiteto”; Dalyvauta LSS diskusijoje dėl LSP komunikacijos, suplanuota komunikacija prieš mokslo metų pradžią; Bendradarbiaujant su KTU Mentorystės programos koordinatore, sukurti vizualai Karjeros mentorystės viešinimui; Įrašytas WordPress renginio “Naktinis krepšinis” internetiniame puslapyje.
ADMINISTRATORIUS
ROKAS BARISA
Organizacijos stiprinimas Atliktas KTU SA narių planavimas: Pateiktos 8 rekomendacijos kiekvienai fakultetinei studentų atstovybei apie jų narių planavimą; Pateiktos rekomendacijos bei pastebėjimai dėl organizacijos narių paskirstymo veiklose bei naujų narių pritraukimo. Vykdyta KTU SA Centrinio biuro mentorystės programa (5 komandos nariai turėjo mentorius); Sukurtos KTU SA narių ruošimo ir perdavimo gairės; Sukurtas KTU SA grįžtamojo ryšio teikimo lektoriams aprašas; Atnaujinta ir papildyta lektorių duombazė; Dalyvauta LSS strategijos darbo grupėje, kuriant LSS ŽIK Strategijos dalį; Teiktos konsultacijos dėl nuotolinio organizacijos veikimo būdo. Organizacijos kultūros puoselėjimas Suorganizuotas centrinio biuro susitikimas su CSA Alumnais ryšio skatinimui ir puoselėjimui; Vykdyta individuali komandinio darbo efektyvinimo programa CSA komandai; Atliktas KTU SA centrinio biuro poreikių tyrimas. Kompetencijos Keltos KTU SA narių kompetencijos: Sukoordinuoti GrandŽIK'21 mokymai, įtraukiant LSS savivaldas; Suorganizuoti KTU SA pirmininkų mokymai. Parašyti 8 informaciniai pranešimai papildomoms kompetencijoms ugdyti KTU SA ŽIK Facebook grupėje; Dalyvauta studentų atstovų mokymuose; Dalyvauta LSS “VEIK” mokymuose; Dalyvauta personalo konferencijoje “HR savaitė 2020”; Vestas savianalizės seminaras FSA STATIUS pirmakursiams; Vesta paskaita apie ryšio kūrimą seniūnų mokymuose; Vesti vidiniai ŽIK mokymai FSA VIVAT Chemija nariams; Vesti mokymai apie žmogiškųjų išteklių valdymą KVK SA; Vesti mokymai apie komandinį veikimą organizacijoje KVK VF SA.
Dokumentų valdymas Teikiami dokumentai Registrų centrui; Protokoluoti CSA susirinkimai; Protokoluoti Parlamento posėdžiai; Pildoma renginių bilietacija buhalterinėje sistemoje; Ruošti reikalingi dokumentai (prašymai, įgaliojimai, sąskaitos-faktūros); Vykdomos patalpų rezervacijos; Kartu su Organizacinių reikalų koordinatoriumi sukurta nauja sąskaitų faktūrų sistema; Sutvarkyti ir atnaujinti KTU SA buhalteriniai procesai; Parengta ir pateikta KTU finansinės paramos ataskaita Universitetui. Lietuvos studentų pažymėjimas Suteiktos konsultacijos studentams LSP klausimais; Koordinuotas studentų LSP grąžinimas; Bendradarbiavimas su LSS dėl LSP procesų. Kita KTU studentų atstovas ECIU Student Agora susitikimuose; Paruošta ir parengta KTU SA nuotolinės ataskaitinės — rinkiminės konferencijos transliacija.
KARTU
Strategijos 2019 - 2020 m. veiklų analizė